تبلیغات
سلامت روان - نقش خانواده در سلامت روان (2)

سلامت روان

سلامت روان در خانواده

 

نقش خانواده در سلامت روان (2)

 

نوشته شده توسط:عالیه و فاطمه

                                       بسمه تعالی

خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می کند از محیط خانواده است و حتی تاثیرپذیری فرد از سایر محیط ها می تواند نشات گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آنها، شیوه های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده، شغل و تحصیلات والدین به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده، محل سکونت خانواده، حجم و جمعیت خانواده، روابط اجتماعی خانواده و بی نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود دارند، شخصیت فرزند، سلامت روانی و جسمانی او، آینده شغلی، تحصیلی، اقتصادی، سازگاری اجتماعی و فرهنگی، تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می دهند.
محیط و شرایط خانوادگی می تواند عاملی تشویق کننده یا بازدارنده در مراحل رشد باشد. خانه ای که افراد و اعضای آن با هم کار و تفریح می کنند و با اتفاق نظر تصمیمات مهم می گیرند، نوجوانی با اعتماد به نفس پرورش می دهند. از طرفی نوجوانانی که در خانه های مملو از سو»ظن، عیب جویی و پرتنش بزرگ می شوند، در ایجاد روابط مناسب با گروه همسالان خود دچار مشکل خواهند شد. آنها در سایه راهنمایی های والدین خود از انجام اعمال ناشایست و بزهکاری پرهیز می کنند و این مساله را نه به خاطر اجبار یا عادت، بلکه با آگاهی پیدا کردن از آینده شوم این اعمال مورد توجه قرار می دهند.
نابسامانی خانواده در دختران و پسران خانواده اثر دارد، ولی تاثیر نامناسب آن بر دختران به مراتب بیشتر از پسران است. این مساله بدان خاطر است که دختران بیش از پسران به محبت و توجه نیاز دارند و مقاومت عاطفی شان در برابر امور کمتر است. زود می رنجند، دلسردند و خیلی زود تسلیم حوادث می شوند. خانواده مهمترین کانونی است که به تامین نیازهای اساسی عشق و محبت و امنیت و احترام اعضای خود می پردازد و فرصتی برای رشد جسمانی و روانی اعضای خود را فراهم می آورد. وجود فضای آزاد حاکم بر خانواده باعث می شود نوجوان احساس اعتماد به نفس کند. نوجوان می تواند با والدین خود ارتباط عاطفی برقرار کند و در رفع مشکلا ت خود از آنها راهنمایی بخواهد. وجود امنیت خاطر در این خانواده باعث می شود نوجوان بتواند از حداکثر استعدادهای خود استفاده کند. نوجوانانی که والدین را بهترین دوست خود می دانند، می توانند پاسخ بسیاری از مشکلا ت و نیازهای روانی را از آنها بگیرند. نوجوان درچنین شرایطی تمامی مشکلاتش را با والدین خود در میان می گذارد و آنان را مطمئن ترین افراد در مطرح کردن مشکلا ت می داند. عدم توافق و درگیری های لفظی و بحث و جدال های غیرمنطقی بین والدین، نوجوان را عصبانی و ناراحت می کند واز امنیت خاطر او نسبت به اعضای خانواده می کاهد. نوجوانان دوست دارند در خانواده ای مطمئن و پایا زندگی کنند، خانواده ای که هر چیز جای خودش معنی و مفهوم خاصی داشته باشد. نوجوان به ناهماهنگی تربیتی و اخلا قی والدین خود به خوبی آگاهی حاصل می کند و نسبت به آن حساسیت نشان می دهد. در صورتی که خانواده در این دوران به کارکردهای اساسی خود آشنایی نداشته باشد و همچنین با ویژگی های دوران نوجوانی آشنا نباشد، نخواهد توانست عملکرد تربیتی خود را به نحواحسن ایفا نماید و چه بسا که اقدامات نادرست از سوی خانواده فضای نامناسب موجود در خانواده و غیره، بیشتر و بیشتر نوجوان را از محیط خانواده دور ساخته و در صورتی که خانواده در گذشته نیز کارکرد تربیتی خود را به شیوه درست اعمال نکرده باشد و فرد از پختگی فکری کاملی برخوردار نباشد با گرایش به زمینه های ناسازگارانه مثل عضویت در گروه های افراطی و سایر زمینه ها مشکلا ت فردی واجتماعی زیادی را به بار خواهد آورد. سخت گیری زیاد والدین و خانواده در این دوران و همچنین سهل گیری وآزادگذاری آنها فرزند را موجودی سرکش، طغیانگر و متزلزل بار خواهد آورد. از این گذشته این دوران، دوران الگو گیری و همانندسازی است ولا زم است خانواده الگوهای مناسبی را برای نوجوان خود فراهم سازند. میزان حضور خانواده در اجتماع، نیز اهمیت به سزایی دارد. بسیاری از نوجوانان پریشان حال و آشفته به خانواده هایی تعلق دارند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه اند. خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است. افراد سالم، جامعه، افراد موفق و افراد فعال اجتماعی از داخل خانواده های سالم بیرون آمده اند و افراد ناسالم پرورش یافته خانواده های ناسالم هستند. انحراف خانواده، عدم سلا مت روانی خانواده، مشکلا ت اقتصادی و اجتماعی خانواده ازلحاظ تاثیری که روی اعضای خود دارد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع می شوند و ویژگی های سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت کرده وارد اجتماع می کنند. از این لحاظ سلا مت یک جامعه به سلا مت خانواده های آن وابسته است. خانواده مهمترین کانونی است که افراد جامعه از آن تغذیه می کنند. به این ترتیب فرد در کنار تاثیری که از اجتماع خود می پذیرد با توشه ای که از خانواده خود دریافت کرده است محیط پیرامون خود را تحت تاثیر قرار می دهد. چنین تاثیراتی علا وه بر مسائل پیرامونی جزئی بلکه بر مسائل کلا ن اقتصادی- اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند. به این ترتیب به نظر می رسد که اصلا ح یک جامعه، پیشرفت و ترقی آن از جنبه های مختلف تاثیر اصلا ح خانواده، توجه افراد به اهمیت خانواده و آموزش آنهاست. در نظام های سالم خانوادگی، نقش ها هم سالم هستند و فرزندان از رفتار پدر و مادر الگو می گیرند. پدر و مادر نقش آموزگاران را بازی می کنند، روی فرزندان خود وقت صرف می کنند، به آنها توجه می نمایند و آنها را جهت می دهند. حرکت آرام و آهسته است، تبادل افکار با یکدیگر دارند، روابط آنها با هم ملا یم است. مادر ممکن است در یک زمان بر اساس اقتضا در نقش بلا گردان ظاهر شود و سپس، این وظیفه به پدر و چندی بعد به فرزندان واگذار گردد. تقسیم کار براساس جنس در خانواده به نام شایستگی بیولوژیک در بیشتر زنان برای مراقبت از دیگران و مادری کردن است و این تقسیم کار به نفع هر دو جنس و خانواده است. اعضای این خانواده می توانند از قدرت های انسانی خود استفاده کنند. آنها از این قدرت ها برای مشارکت و تعاون و ارضای نیازهای فردی و جمعی خود استفاده می کنند. خانواده سالم خاک سالمی است که در آن افراد رشد سالم دارند و انسان ها بالغ می شوند.

پیشنهادها

- والدین، مربیان و بزرگسالان باید بکوشند تا آنجا که می توانند پدیده بلوغ و نوجوانی را به خوبی بشناسند و از پیشداوری و قضاوت بزرگسالانه بپرهیزند.
- بکوشید برای شخصیت نوجوان ارزش و احترام قائل شوید تا از این طریق اعتماد به نفس و اطمینان به خود نوجوان را در برابر تغییرات بدنی، روانی و شخصیتی بالا ببرید.
- اهمیت و نقش رسانه های گروهی، روزنامه ها و مجلات در رشد شخصیت اجتماعی غیرقابل انکار است. این رسانه ها با ارائه برنامه ها، انتشار مقالات و نوشته هایی در ارتباط با نیازهای اساسی نوجوانان و راه های صحیح برآورده کردن آنها، نقش موثری در تامین بهداشت روانی نوجوان دارند.
- خونسردی و سکوت دائمی والدین، کانون سرد و بی فروغ و خالی از محبت و مهر و نوازش آنان اثر شومی در نوجوان به جای می گذارد. افرادی که از نوازش مادری و محبت پدری محروم بوده اند از این محرومیت رنج فراوان می برند.
- تنها وظیفه والدین، تامین وضع مالی فرزندان نیست، بلکه وظیفه اصلی آنان این است که روزانه یا هفتگی مدتی از وقت خود را صرف گوش دادن به مشکلات نوجوانان خود کنند.
- به نوجوانان یاری کنیم تا از توانایی هایشان آگاه شوند و انتظاراتشان را از خویشتن بر مبنای توانایی هایشان تنظیم کنند.
- مساعدت به نوجوانان به منظور تنظیم برنامه ای متنوع در زندگی، از ضرورت های ارتباط با آنان در تامین بهداشت روانی است.
ایجاد فرصت های مطلوب برای همدلی با نوجوانان، گام موثر در تامین بهداشت روانی آنان است، زیرا هر گفت و گوی صمیمی و سازنده، دریچه ای برای خروج فشارهای روحی است. اطرافیان نوجوان، بیشترین تاثیر را در تامین بهداشت آنان دارند. والدین، کانون خانواده را محلی امن و پناهگاهی مستحکم برای فرزندان کنند، به یکدیگر احترام بگذارند و به خصوص در حضور آنها از اشتباهات یکدیگر چشم پوشی کنند. والدین باید به نوجوان تذکر دهند که وجود مشکلا ت در زندگی، مساله ای غیر قابل گریز است پس نباید از مشکلا ت گریخت، بلکه باید راه های مبارزه با مشکلا ت را به آنها بیاموزند. والدین باید روح مذهب و معنویت را در فرزندان خود تقویت کنند تا زمینه توجه به انحرافات در نوجوانان کاهش یابد.

 Blundering Ben
پنجشنبه 19 بهمن 1396 03:44 ق.ظ
My article explains some great benefits of each and how in order
to make an option for your training and development.
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
شنبه 1 مهر 1396 05:12 ب.ظ
Thanks designed for sharing such a nice idea, article is pleasant, thats why
i have read it entirely
What causes pain in the Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:53 ق.ظ
Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I
clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways,
just wanted to say great blog!
gutturalevidenc75.exteen.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:32 ق.ظ
Hello, i feel that i saw you visited my website so i came to go back
the desire?.I'm trying to to find things to enhance my website!I suppose
its adequate to use some of your concepts!!
Chu
دوشنبه 12 تیر 1396 04:47 ق.ظ
Yet one more solution to convert conventional earrings is
to go magnetic.
foot pain goes away and comes back
چهارشنبه 7 تیر 1396 07:26 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site. He was
once entirely right. This put up actually made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thank you!
foot pain bottom of feet
سه شنبه 6 تیر 1396 01:41 ق.ظ
Hi, Neat post. There is an issue along with your site in internet explorer, could check this?
IE nonetheless is the market leader and a large section of folks will leave out your great
writing because of this problem.
foot pain after sitting
دوشنبه 5 تیر 1396 03:41 ق.ظ
We're a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a
formidable task and our whole group will be grateful to you.
Rosa
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:52 ب.ظ
Hi my friend! I wish to say that this post is awesome,
great written and come with approximately all important infos.
I would like to see more posts like this .
http://aspiringtroupe408.snack.ws
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 04:22 ب.ظ
I'm very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that's at the other blogs.
Appreciate your sharing this greatest doc.
manicure
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:54 ق.ظ
We absolutely love your blog and find a lot of your post's to be just what I'm looking
for. Does one offer guest writers to write content to
suit your needs? I wouldn't mind writing a post or elaborating on a lot of the subjects you write concerning here.
Again, awesome site!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:41 ب.ظ
Howdy! This post could not be written any better! Reading this post reminds
me of my old room mate! He always kept chatting about
this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر